Wdrożeniowe projekty naukowe W CENTRUM BADAŃ NAD ROZWOJEM I OSOBOWOŚCIĄ "PERSONALITAS" INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKSW

OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPIERAJĄCYCH POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KIEROWNIK PROJEKTU:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

WARTOŚĆ PROJEKTU:

8 106 036,50 zł (środki europejskie: 6 831 767,56 zł, dotacja celowa: 1 274 268,94 zł)

NUMER PROJEKTU:

POWR.02.10.00-00-9003/17

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

OPIS PROJEKTU

W projekcie zostaną wytworzone narzędzia do wszechstronnej oceny funkcjonowania osobowościowego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami, w modelu diagnozy funkcjonalnej, połączonej z dedykowanymi zestawami materiałów postdiagnostycznych w kompleksowym modelu bio-psycho-społecznym, zsynchronizowanym z klasyfikacją ICF.
CEL Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym. Diagnoza zostanie oparta na autorskim modelu teoretycznym - Kołowym Modelu Metacech Osobowości, który powstał w Instytucie Psychologii UKSW. Wsparciem zostaną objęte wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały Porozumienie z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych będą wykorzystane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat, w tym uwzględnieni zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami. Przygotowany zestaw narzędzi i materiałów będzie stanowił wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.
EFEKTY Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały porozumienie z ORE otrzymają:

ETAPY BADAŃ

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY ZAPLANOWANE CZTERY ETAPY BADAŃ:

  1. dopracowanie koncepcji teoretycznej
  2. badania pilotażowe - weryfikacja operacjonalizacji autorskiego modelu osobowości
  3. badania walidacyjne - ostateczna weryfikacja jakości pomiaru (w tym trafności i rzetelności) dla każdego okresu rozwojowego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami
  4. badania normalizacyjne - przygotowanie empirycznych profili osobowości dzieci i młodzieży oraz tabel norm, dzięki którym możliwa będzie interpretacja wyniku badanej osoby w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży w danym okresie rozwojowym

Dodatkowo, zostaną również opracowane materiały postdiagnostyczne, m.in. gry dydaktyczne, scenariusze zajęć, które będą wykorzystywane do pracy z uczniem. Ważnym elementem projektu będzie możliwość wykorzystania do procesu diagnostycznego aplikacji elektronicznej, która ułatwi diagnozowanie. Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem wersji papierowej opracowanych narzędzi diagnostycznych. Materiały postdiagnostyczne będą również w wersji elektronicznej. Diagnoza i postępowanie postdiagnostyczne będzie prowadzone w modelu bio-psycho-społecznym i zostanie kompleksowo zsynchronizowane z klasyfikacją ICF.

ZESPÓŁ

Jan Cieciuch

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Kierownik projektu
Koordynator naukowy projektu
j.cieciuch@uksw.edu.pl

Włodzimierz Strus

dr hab. Włodzimierz Strus

Główny ekspert naukowy
Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr KAROLINA RYMARCZYK

dr Karolina Rymarczyk

Asystent kierownika projektu
Koordynator badań terenowych
k.rymarczyk@uksw.edu.pl

DR ILONA SKOCZEŃ

dr Ilona Skoczeń

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK

dr Ewa Topolewska-Siedzik

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR DOMINIK GOŁUCH

dr Dominik Gołuch

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

dr RADOSŁAW ROGOZA

dr Radosław Rogoza

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr EWA SKIMINA

dr Ewa Skimina

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

dr KLAUDIA PONIKIEWSKA

dr Klaudia Ponikiewska

Statystyk/Specjalista ds. psychometrii

dr MAŁGORZATA NAJDERSKA

dr Małgorzata Najderska

Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bartosz Jasiński

mgr Bartosz Jasiński

Koordynator badań terenowych
b.jasinski@uksw.edu.pl

Anna Lipska

dr Anna Lipska

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Monika Gregorczuk

mgr Monika Gregorczuk

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Alicja Gniewek

dr Alicja Gniewek

Koordynator badań terenowych

Justyna Harasimczuk

dr Justyna Harasimczuk

Projektowanie graficzne