Wdrożeniowe projekty naukowe W CENTRUM BADAŃ NAD ROZWOJEM I OSOBOWOŚCIĄ "PERSONALITAS" INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKSW

OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPIERAJĄCYCH POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KIEROWNIK PROJEKTU:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

WARTOŚĆ PROJEKTU:

7 591 045,10 zł (środki europejskie: 6 397 732,81 zł, dotacja celowa: 1 193 312,29 zł)

NUMER PROJEKTU:

POWR.02.10.00-00-9004/17

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

OPIS PROJEKTU

W projekcie zostaną wytworzone narzędzia do wszechstronnej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami, w modelu diagnozy funkcjonalnej, połączonej z dedykowanymi zestawami materiałów postdiagnostycznych w kompleksowym modelu bio-psycho-społecznym, zsynchronizowanym z klasyfikacją ICF.
CEL Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym. Diagnoza zostanie oparta na autorskim modelu funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Wsparciem zostaną objęte wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały Porozumienie z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych będą wykorzystane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat (z wyłączeniem wieku 9-13 lat), w tym uwzględnieni zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami. Przygotowany zestaw narzędzi i materiałów będzie stanowił wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży.
EFEKTY Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały porozumienie z ORE otrzymają:

ETAPY BADAŃ

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY ZAPLANOWANE CZTERY ETAPY BADAŃ:

  1. dopracowanie koncepcji teoretycznej
  2. badania pilotażowe - weryfikacja przygotowanej operacjonalizacji autorskiego modelu mechanizmów funkcjonowania emocjonalno-społecznego, w celu przygotowania jak najbardziej przejrzystego i zrozumiałego zestawu narzędzi dla odpowiednich grup
  3. badania walidacyjne - ostateczna weryfikacja jakości pomiaru (w tym trafności i rzetelności)
  4. badania normalizacyjne - przygotowanie empirycznych profili funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży oraz tabel norm, dzięki którym możliwa będzie interpretacja wyniku badanej osoby w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży w danym okresie rozwojowym

Dodatkowo, zostaną również opracowane materiały postdiagnostyczne, m.in. gry dydaktyczne, scenariusze zajęć, które będą wykorzystywane do pracy z uczniem w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Ważnym elementem projektu będzie możliwość wykorzystania do procesu diagnostycznego aplikacji elektronicznej, która ułatwi i przyśpieszy czas diagnozowania. Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem wersji papierowej opracowanych narzędzi diagnostycznych. Materiały postdiagnostyczne będą również w wersji elektronicznej.

ZESPÓŁ

Jan Cieciuch

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Kierownik projektu
Koordynator naukowy projektu
j.cieciuch@uksw.edu.pl

Włodzimierz Strus

dr hab. Włodzimierz Strus

Główny ekspert naukowy
Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr KAROLINA RYMARCZYK

dr Karolina Rymarczyk

Asystent kierownika projektu
Koordynator badań terenowych
k.rymarczyk@uksw.edu.pl

DR ILONA SKOCZEŃ

dr Ilona Skoczeń

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK

dr Ewa Topolewska-Siedzik

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR DOMINIK GOŁUCH

dr Dominik Gołuch

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

dr RADOSŁAW ROGOZA

dr Radosław Rogoza

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr EWA SKIMINA

dr Ewa Skimina

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

dr KLAUDIA PONIKIEWSKA

dr Klaudia Ponikiewska

Statystyk/Specjalista ds. psychometrii

dr MAŁGORZATA NAJDERSKA

dr Małgorzata Najderska

Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bartosz Jasiński

mgr Bartosz Jasiński

Koordynator badań terenowych
b.jasinski@uksw.edu.pl

Anna Lipska

dr Anna Lipska

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Monika Gregorczuk

mgr Monika Gregorczuk

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Alicja Gniewek

dr Alicja Gniewek

Koordynator badań terenowych

Justyna Harasimczuk

dr Justyna Harasimczuk

Projektowanie graficzne